Organization Structure
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy Management (OSM))

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy Management (OSM)) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ และผลักดันให้มีการนำกลยุทธ์ของสถาบันฯ ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสื่อสารกลยุทธ์ของสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก และการบริหารการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ประกอบด้วย

  1. แผนกวางแผนกลยุทธ์ รับผิดชอบงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ
  2. แผนกบริหารและสื่อสารกลยุทธ์ รับผิดชอบงานด้านการบริหารการดำเนินกลยุทธ์ของสถาบันฯ ให้ประสบความสำเร็จ และสื่อสารกลยุทธ์ของสถาบันฯ
  3. แผนกข้อมูลและองค์ความรู้ รับผิดชอบงานด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้และการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล

 


More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.