ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (OSM)

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ และผลักดันให้มีการนำกลยุทธ์ของสถาบันฯ ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการสื่อสารกลยุทธ์ของสถาบันฯ ทั้งภายในและภายนอก และการบริหารการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ประกอบด้วย

  1. แผนกวางแผนกลยุทธ์: รับผิดชอบงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ
  2. แผนกบริหารและสื่อสารกลยุทธ์: รับผิดชอบงานด้านการบริหารการดำเนินกลยุทธ์ของสถาบันฯ ให้ประสบความสำเร็จ และสื่อสารกลยุทธ์ของสถาบันฯ
  3. แผนกบริหารการประชุม: รับผิดชอบงานด้านการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ

 


More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.