Organization Structure
ฝ่ายรับรองระบบ (System Certification Department (SCD))

ฝ่ายรับรองระบบ (System Certification Department (SCD)) ให้บริการด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศ โดยส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการของ สรอ. ให้บริการทั้งแก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ทีมผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล มีความรวดเร็วในการให้บริการ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของ สรอ.

การให้บริการด้านการรับรองระบบการจัดการ

1. การให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้นำในการให้การรับรองระบบการจัดการของประเทศไทย โดยการบริการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับประเทศ อาทิเช่น

โดยการให้บริการดังกล่าว สถาบันฯ ได้ใช้ผู้ตรวจประเมินที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) จากการใช้บริการของสถาบันฯ

2. การปรับปรุงคุณภาพการรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การปรับปรุงคุณภาพของการตรวจประเมินและการรับรอง สถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินและการรับรองให้มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการปฎิบัติของสากล ได้แก่ การนำมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และ ISO/IEC Guide65 รวมทั้ง IAF Guidance มาใช้ปฎิบัติในสถาบันฯ และได้รับการตรวจประเมินและการรับรองระบบงาน (Accreditation) จากหน่วยรับรองระบบงาน 2 แห่ง ได้แก่

  • สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The National Accreditation Council of Thailand - NAC) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และ ISO/IEC Guide65
  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอข.) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และ ISO/IEC Guide65

จากคุณภาพการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนี้เอง ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยมีความน่าเชื่อมั่นต่อสถาบันฯ และได้ใช้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดมา

3. การขยายบริการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
เมื่อความต้องการของตลาดการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดความต้องการในการที่จะมีมาตรฐานระบบการจัดการเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะกลายมาเป็นข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องพึ่งพากับลูกค้าต่างประเทศ ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ความต้องการใหม่ๆ ดังนั้นสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงได้มีการเพิ่มการให้บริการด้านการรับรองระบบการจัดการขึ้นจากเดิมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ที่เป็นกฎ ข้อบังคับสำคํญที่ผู้ส่งออกต้องได้รับการรับรอง เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานระบบการจัดการให้แก่ลูกค้า สถาบันฯ จึงได้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรของสถาบันฯให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการในประเทศอื่นๆ สถาบันฯ จึงเปิดให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

นอกเหนือจากมาตรฐานข้างต้น สถาบันฯ ยังได้มีการเพิ่มการให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการอื่นๆ อาทิ
  • มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย-ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก. 22300)
  • มาตรฐานการตรวจประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS)

4. ผลงานและกิจกรรมอื่นๆ
นอกจากนี้ ฝ่ายรับรองระบบยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ โดยการร่วมการฝึกอบรมบุคคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เช่น

  • การสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน/ผู้ตรวจประเมิน ที่จัดโดยฝ่ายบริการเทคนิค โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมด้วย
  • การเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • การเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานตราสัญลักษณ์ Q-mark ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • การเป็นผู้ตรวจประเมินด้านความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR-DIW: Corporate Social Responsibility)
  • การได้ช่วยฝึกภาคปฎิบัติ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานพันธมิตรของ สรอ. ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์สากล

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.