Organization Structure
ฝ่ายหน่วยตรวจ (Inspection Body Department (IBD))

ฝ่ายหน่วยตรวจ (Inspection Body Department (IBD)) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตและให้บริการอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งการบริการที่สำคัญของฝ่ายหน่วยตรวจได้แก่ การให้บริการตรวจติดตามมาตรฐานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานและทบทวนมาตรฐาน และการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit)

การให้บริการของฝ่ายหน่วยตรวจ

Inspection Body หรือ หน่วยตรวจ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการตรวจ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเพื่อ ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆในฐานะหน่วยตรวจ (Inspection Body) ฝ่ายหน่วยตรวจ สรอ. ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจ และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเป็นหน่วยตรวจให้กับหน่วยงานทั่วๆ ไป ตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ

 1. มาตรฐานตราสัญลักษณ์ Q-Mark
 2. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ (QWL)
 3. Social Code of conduct
 4. การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี
บริการอื่นๆ ได้แก่
 1. การกำหนดมาตรฐานและทบทวนมาตรฐาน
 2. การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit)
 3. การให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม

ในส่วนงานที่ฝ่ายหน่วยตรวจได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ ดำเนินการเพื่อเป็นหน่วยตรวจให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป

การเป็นหน่วยตรวจตามมาตรฐาน Q-Mark ให้กับคณะกรรมการร่วม (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark เป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพ ที่รับรองสินค้า บริการ และสถานประกอบการ ที่ผ่านการประเมินและกลั่นกรองภายใต้คณะกรรมการของ กกร.ทั้งนี้ ยังแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค และการมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นหน่วยตรวจ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบที่ได้รับการรับรองไปแล้วกว่า 34 ราย

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) หรือ Thai Labour Standard (TLS 8001-2003) ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ประกาศมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2546 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 โดย สรอ. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน มรท.8001-2546 มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับการตรวจจาก สรอ. กว่า 90 ราย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมกับ สรอ. สร้างความร่วมมือด้านการตรวจสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากล

พันธมิตรของ สรอ. ด้านการตรวจ
เพื่อให้การดำเนินการของ สรอ. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ส่งออกสินค้าไทย สรอ. ได้สร้างพันธมิตรด้านการตรวจ (Inspection) กับหน่วยตรวจต่างประเทศ ได้แก่ AFAQ/BESTCERT (ไต้หวัน) Gost-Asia (สหพันธรัฐรัสเซีย) HIFAB (สวีเดน) และ SIRIM (มาเลเซีย) ซึ่งสามารถให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกสินค้าไทย

นอกจากนี้ สรอ. อยู่ระหว่างดำเนินการขยายการให้บริการด้านการตรวจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการตรวจกับหน่วยตรวจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการตรวจตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการแก่ผู้ประกอบการไทย

รวมถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ (Intelligence Unit) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆ อาทิ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจ (Inspection)

 • ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าไทย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยสำหรับการแข่งขันในระดับสากล
 • เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสูงสุดต่อลูกค้าของหน่วยงาน
 • ลดค่าใช้จ่าย

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.