Board of directors
Board of directors
นาย อาทิตย์ วุฒิคะโร
ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรรมการ

ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน
กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้แทน
กรรมการ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน
กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
กรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หรือผู้แทน
กรรมการ

นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้แทน
กรรมการ

นายดำริ สุโขธนัง
กรรมการ

นายชลธร ดำรงศักดิ์
กรรมการ

นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
กรรมการและเลขานุการ

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.