Organization Structure
MASCI executives
MASCI executives
นางพรรณี อังศุสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

นางสมพิศ มะโน
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายชวาธิป จินดาวิจักษณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสำราญ สอนผึ้ง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ

นายธนภัทร ปิยะภากร
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.