Join Our Team
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และตระหนักว่ากำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราให้ประสบความสำเร็จ คือ "พนักงาน" ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาองค์กรของเราอย่างยั่งยืน สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความสุขในการทำงาน รวมทั้งความมั่นคงของพนักงานและครอบครัว เราจึงได้มีสวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นต่อพนักงาน ตลอดจนมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง และแสดงศักยภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ตลอดเวลา และมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

สถาบันฯของเราได้มุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการ โดยเราเชื่อว่า คุณลักษณะในการให้บริการที่ดี เริ่มต้นจากพนักงานมีความสุขในการทำงาน ยินดีช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ ดังนั้นเราจึงมีกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน พนักงานเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น ตลอดจนเกิดการแบ่งปัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนก่อเกิดเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสถาบันฯ อย่างยั่งยืนต่อไป
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.