General Questions

1-5 | 6-8
Questions Answers
องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? ควรเตรียมตัวศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดในมาตรฐานทั้งสองฉบับอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไปจากเดิมมากพอสมควร โดยมีการเน้นการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งสามารถนำเครื่องมือหรือกระบวนการบริหารงานมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานได้ ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของสถาบันฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในหลักสูตรที่มี Workshop ด้วย
องค์กรที่กำลังเตรียมจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? สำหรับองค์กรที่กำลังจะปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับใหม่ มีความจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดในมาตรฐานอย่างลึกซึ้งและทำการปรับเปลี่ยนระบบในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐาน ส่วนองค์กรที่ยังไม่ได้จัดทำระบบ ควรเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ โดยการทำความเข้าใจและศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับใหม่อย่างละเอียดและลงมือจัดทำระบบตามมาตรฐานรวมทั้งการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการประชุมทบทวนการบริหารงานเพื่อเป็นการทวนสอบการทำงานก่อนที่จะขอรับการรับรอง
ใบรับรองเดิมจะใช้งานได้ถึงเมื่อไร ?
โดยทั่วไป จะมีช่วงที่เรียกว่า Transition period ที่ให้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีในการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายหรือความซับซ้อนของมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง และเนื่องจากมาตรฐานทั้งสองฉบับดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จึงอาจมีการให้เวลาในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 2 – 3 ปีซึ่งจะต้องรอประกาศของ ISO และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
สำหรับลูกค้าของสถาบันฯ สามารถติดตามข่าวสารที่ update ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถติดตามรายละเอียดของเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงได้จาก MASCI Innoversity 
 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีสถานะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ? สถาบันฯ ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอื่น ๆ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่มีระเบียบบริหารงานเป็นของสถาบันฯ เอง จึงเรียกกันว่าเป็นสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับสถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอมีบริการเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ ? สถาบันฯ ไม่รับเป็นที่ปรึกษาระบบการจัดการ แต่เรามีบริการให้คำปรึกษาในการนำ Balanced Scorecard (BSC) ไปใช้ในองค์กรและบริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO/IEC 17021, ISO/IEC Guide 65, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024 และ ISO/IEC 17025 ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยรับรองภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาระบบหน่วยตรวจสอบและรับรอง เพื่อการขอรับรองระบบงาน (Accreditation)
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.