Training & Coaching

1-5 | 6-10 | 11-12
Questions Answers
ที่ว่าอบรมกับสถาบัน ฯ สามารถนำค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนร้อยละ 200 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรม หมายถึงยังไงคะ ? บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่งลูกจ้างของตนเองเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา สามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับเสียภาษีได้จำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป เช่น ค่าฝึกอบรม 100 บาท สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุธิได้ 200 บาท ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 คะ

ซึ่งถ้าเข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ สามารถนำค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมไปหักค่าใช้จ่ายได้นั้น เนื่องจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เข้าข่ายเป็นสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น คะ
ปัญหาสำคัญในการนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ คืออะไร ? ปัญหาสำคัญในการนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ คือ การกระจายกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ จนถึงระดับบุคคล และต้อง Align ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งกระตุ้นให้กลยุทธ์เป็นงานของทุกคน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ
อยากถามว่า PMQA มีความแตกต่างกับ TQA อย่างไร ? ตามหลักการแล้วทั้งสองรางวัลคุณภาพนี้เป็นรางวัลที่มอบโดยองค์กรของประเทศไทย มีพื้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก สำหรับพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ส่วนข้อแตกต่างของสองรางวัลนี้คือ PMQA (ย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award)นั้น เป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งกำหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการบริหารจัดการของส่วนราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับโลก ในส่วน TQA (ย่อมาจาก Thailand Quality Award) เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะยื่นขอรางวัลนี้
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดความอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไร ? การดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลกลยุทธ์ อาจเรียกหน่วยงานนั้นว่า OSM (Office of Strategy Management) โดยหน่วยงานราชการบางแห่ง เรียกว่า สำนักนโยบายและแผน ในส่วนของบริษัทเอกชนบางแห่งอาจเรียกว่า Strategic Planning ซึ่งมีหน้าที่หลักในการติดตาม และเฝ้าระวังผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร
ขั้นตอนในการจัดการกลยุทธ์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ? สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้มีการจัดหมวดหมู่กระบวนการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Process) ไว้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
  1. Strategy Development
  2. Strategy Planning
  3. Strategy Execution
  4. Strategy Evaluation
ซึ่งก็คือหลักการ Plan-Do-Check-Act นั้นเอง เพื่อให้การจัดการกลยุทธ์ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.