Certification

1-2
Questions Answers
สิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรองจากสถาบัน ?
  • ลูกค้าที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.-ISO 9001 จาก สรอ.จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการซื้อขายกับหน่วยราชการตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
  • ลูกค้าที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ภายใต้ขอบข่ายการรับรองระบบงาน และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 จาก สรอ. จะได้รับสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2547 ตามประกาศของกฎกระทรวง
  • ลูกค้าที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.-ISO 9001 จาก สรอ. ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการได้รับการรับรองดังกล่าว จะทำให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ตามมติของคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน เรื่องการได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ประโยชน์ของการจัดทำระบบการจัดการ ? ตัวอย่างเช่น
  • การยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มาตรฐานภายในองค์กร
  • เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร
  • มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • ฯลฯ
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.