Product Inspection

1-2
Questions Answers
บทบาทของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ? สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) สถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก. อย่างเป็นทางการ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจ (Inspection) ?
  • ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าไทย เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยสำหรับการแข่งขันในระดับสากล
  • เพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นสูงสุดต่อลูกค้าของหน่วยงาน
  • ลดค่าใช้จ่าย
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.