faq
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26
Questions Answers
ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด อย่างไร ?
มาตรฐานใหม่ของ ISO (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) ทั้ง ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก และโครงร่างมาตรฐานทั้งสองฉบับและมาตรฐานระบบการจัดการต่อไปในอนาคต จะใช้โครงสร้างตาม Annex SL HLS (High Level Structure) เปรียบเสมือนการมองจากที่สูง ทำให้เห็นภาพรวมของการทำงานตามระบบมาตรฐานหรือเป็นการดำเนินงานที่เน้นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และเน้นการอยู่รอดในระยะยาว 
 
สำหรับ ISO 9000: 2015 ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับระบบการบริหารจัดการ รวมทั้ง ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 มีแนวคิดพื้นฐานใหม่ 3  ประการคือ แนวคิดเรื่องจุดประสงค์ขององค์กร (the Concept of Organization) แนวคิดเรื่องสภาพแวดล้อมหรือบริบทภายนอก (the Concept of External Environment) และแนวคิดเรื่องผู้มีส่วนได้เสีย (the concept of Interested Parties)  รวมทั้งการใช้แนวทางการใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based Approach) แทนการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)
 
ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากตามมาตรฐานทั้งสองฉบับใหม่นี้
ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไร ? ตามแผนงานของ ISO คาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐานทั้งสองฉบับอย่างเป็นทางการภายในปี 2558 (2015) กล่าวคือ ISO 9001: 2015 ประมาณเดือนกันยายน 2558 และ ISO 14001: 2015 ประมาณเดือนมิถุนายน 2558
องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? ควรเตรียมตัวศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดในมาตรฐานทั้งสองฉบับอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไปจากเดิมมากพอสมควร โดยมีการเน้นการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งสามารถนำเครื่องมือหรือกระบวนการบริหารงานมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานได้ ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของสถาบันฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในหลักสูตรที่มี Workshop ด้วย
องค์กรที่กำลังเตรียมจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? สำหรับองค์กรที่กำลังจะปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานฉบับใหม่ มีความจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดในมาตรฐานอย่างลึกซึ้งและทำการปรับเปลี่ยนระบบในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐาน ส่วนองค์กรที่ยังไม่ได้จัดทำระบบ ควรเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ โดยการทำความเข้าใจและศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับใหม่อย่างละเอียดและลงมือจัดทำระบบตามมาตรฐานรวมทั้งการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการประชุมทบทวนการบริหารงานเพื่อเป็นการทวนสอบการทำงานก่อนที่จะขอรับการรับรอง
ใบรับรองเดิมจะใช้งานได้ถึงเมื่อไร ?
โดยทั่วไป จะมีช่วงที่เรียกว่า Transition period ที่ให้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีในการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายหรือความซับซ้อนของมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลง และเนื่องจากมาตรฐานทั้งสองฉบับดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จึงอาจมีการให้เวลาในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน 2 – 3 ปีซึ่งจะต้องรอประกาศของ ISO และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
สำหรับลูกค้าของสถาบันฯ สามารถติดตามข่าวสารที่ update ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และสามารถติดตามรายละเอียดของเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงได้จาก MASCI Innoversity 
 
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.