faq
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-24
Questions Answers
อยากถามว่า PMQA มีความแตกต่างกับ TQA อย่างไร ? ตามหลักการแล้วทั้งสองรางวัลคุณภาพนี้เป็นรางวัลที่มอบโดยองค์กรของประเทศไทย มีพื้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก สำหรับพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ส่วนข้อแตกต่างของสองรางวัลนี้คือ PMQA (ย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award)นั้น เป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งกำหนดเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการบริหารจัดการของส่วนราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับโลก ในส่วน TQA (ย่อมาจาก Thailand Quality Award) เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะยื่นขอรางวัลนี้
การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดความอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไร ? การดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลกลยุทธ์ อาจเรียกหน่วยงานนั้นว่า OSM (Office of Strategy Management) โดยหน่วยงานราชการบางแห่ง เรียกว่า สำนักนโยบายและแผน ในส่วนของบริษัทเอกชนบางแห่งอาจเรียกว่า Strategic Planning ซึ่งมีหน้าที่หลักในการติดตาม และเฝ้าระวังผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ขององค์กร
ขั้นตอนในการจัดการกลยุทธ์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ? สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้มีการจัดหมวดหมู่กระบวนการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Process) ไว้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
 1. Strategy Development
 2. Strategy Planning
 3. Strategy Execution
 4. Strategy Evaluation
ซึ่งก็คือหลักการ Plan-Do-Check-Act นั้นเอง เพื่อให้การจัดการกลยุทธ์ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
CSR กับ ISO 26000 Social Responsibility แตกต่างกันอย่างไร ? CSR (Corporate Social Responsibility) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคำที่เป็นที่รู้จัก และมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมานาน แต่อย่างไรก็ตามนิยามหรือความหมาย ของคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความหลากหลาย และมักสื่อถึงการบริจาค (philanthropy) การอาสาสมัคร (Volunteer) หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น องค์กรนานาชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) จึงได้พัฒนามาตรฐาน ISO 26000 : Social Responsibility ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินไปในขอบเขตเดียวกัน ใน 7 หัวข้อหลักคือ
 1. การกำกับดูแลองค์กร (Organization Governance)
 2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)
 4. สิ่งแวดล้อม (Environment)
 5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating)
 6. ประเด็นผู้บริโภค (Consumer Issues)
 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and Development)
สถานะปัจจุบันของ ISO 26000 ? มีสถานะเป็น ISO/DIS 26000 : Social Responsibility (Draft International Standard) เมื่อ 4 กันยายน 2552 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นมาตรฐานสากล(International Standard) ได้ภายในปี 2553
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.