publication magazine
MASCInsight
  เป็นวารสารของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความเคลื่อนไหวด้านการมาตรฐาน สำหรับการเตรียมความพร้อมขององค์กรต่างๆ ในการเผชิญกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อสื่อสารกลยุทธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงาน และสังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
MASCIntelligence
  ข่าวสารความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ด้วยการสืบค้นทางเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเดิม และแนวโน้มการประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ในอนาคต
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.