อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)

5 November 2009

การรักษาความปลอดภัยในด้านการจัดประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญเพื่อกำหนดมาตรฐาน การรับรอง การเตรียมความพร้อมต่อภาวะวิกฤต สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ได้เป็นคณะทำงานกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย-ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ตาม มอก. 22300-2551 ขึ้น และมาตรฐานดังกล่าวได้จัดทำแล้วเสร็จและประกาศใช้เมื่อ วันที่ 17 มิ.ย.2551 ที่ผ่านมา โดยมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กรและทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมยกระดับของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้ถึงมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย แก่กลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์และสื่อมวลชน กระทรวงอุตสาหกรรม จึงร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดแถลงข่าว เรื่อง "ประเทศไทยสร้างมาตรฐานการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยของอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งแรกของโลก" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลเนี่ยม กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสากล รวมไปถึงการเข้าร่วมโครงการและการเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อรองรับมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.