ระเบียบการระบุล็อตการผลิตสินค้าอาหารของ EU

22 February 2012

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 EU ได้ออกระเบียบ Directive 2011/91/EU กำหนดให้ระบุเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงล็อต (Lot)   ของสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค เพื่อประโยชน์ในกรณีอาหารนั้นเป็นคดีพิพาทหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค สาระสำคัญดังนี้

1.    ผู้ผลิตต้องระบุข้อมูลหรือเครื่องหมายแสดงล็อตการผลิตอาหาร โดยต้องใช้อักษร “L” นำหน้าข้อมูลล็อตการผลิต ทั้งนี้ การระบุล็อตสินค้าเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บรรจุหีบห่อหรือจัดจำหน่ายสินค้าอาหารเป็นรายแรกใน EU
2.    กรณีสินค้าอาหารประเภท prepackaged food ตัวอักษร “L” จะต้องปรากฏบนหีบห่อ หรือฉลากที่แนบมากับสินค้าอาหารนั้น
3.    กรณีสินค้าที่ไม่ใช่ prepackaged food ตัวอักษร “L” จะต้องปรากฏบน container หรือปรากฏในเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
4.    ระเบียบดังกล่าวกำหนดข้อยกเว้นไม่ต้องระบุล็อตสินค้าบนฉลากอาหารดังนี้
4.1    สินค้าเกษตรที่ออกจากแหล่งผลิตเพื่อ
-    นำไปจำหน่าย หรือจัดส่งให้โรงเก็บสินค้าชั่วคราว โรงจัดเตรียมหรือโรงบรรจุหีบห่อ
-    ขนส่งไปยังหน่วยผู้ผลิต
-    เก็บรวบรวมเพื่อเข้าสู่กระบวนการเตรียมการผลิตหรือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปโดยทันที
4.2    สถานที่จำหน่ายที่เป็นจุดสุดท้ายให้แก่ผู้บริโภคสำหรับสินค้าอาหารที่ไม่ใช่ prepackaged food โดยจะบรรจุหีบห่อเมื่อผู้ซื้อร้องขอ หรือ หากได้บรรจุไว้แล้วก็ต้องจำหน่ายโดยทันที
4.3    อาหารที่บรรจุอยู่ในหีบห่อหรือ container ที่มีพื้นที่หน้ากว้างมากที่สุด น้อยกว่า 10 ตารางเซนติเมตร
4.4    ไอศกรีมที่แยกจำหน่ายแบบ individual portion ซึ่งได้ระบุล็อตสินค้าบนหีบห่อใหญ่ไว้แล้ว
4.5    อาหารนั้นระบุ date of durability หรือระบุ use by date บนฉลากโดยชัดเจนแล้ว

ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไป EU เฉลี่ยมูลค่า 76,000 ล้านบาทต่อปี (2551 – 2553) ปี 2554 (ม.ค. – พ.ย.) ส่งออกมูลค่า 85,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของการส่งออกสินค้าทุกประเภทไป EU

ผลกระทบ : ผู้ประกอบการจึงควรระบุล็อตการผลิตสินค้าอาหารให้ถูกต้องตามระเบียบ EU ก่อนที่จะส่งออก และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:334:0001:0005:EN:PDF

ที่มา :
-    http://www.fisheries.go.th/quality/Dec26-30.pdf
-    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย





More

ข้อมูลเพิ่มเติม




  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.