สหรัฐฯ สร้างศูนย์กลางนวัตกรรมพลังงานขั้นสูง

24 February 2012

สหรัฐฯ สร้างศูนย์กลางนวัตกรรมพลังงานใหม่เพื่อวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับแบตเตอร์รี่และการจัดเก็บพลังงาน ซึ่งลงทุนถึง 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน 5 ปี โดยบทบาทที่สำคัญของศูนย์ฯ แห่งนี้ คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์พลังงานใหม่อย่างสิ้นเชิง (radically new) รวมถึงการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ และระบบใหม่ๆ รวมถึงแนวทางใหม่สำหรับการคมนาคมและการจัดเก็บพลังงาน
    
กลยุทธ์ในการสร้างศูนย์ฯ นี้คือ การรวบรวมทีมงานที่รอบรู้ในหลากหลายสาขาเพื่อเร่งให้เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว และลดระยะทางจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีพลังงานที่สำคัญ ซึ่งการลงทุนครั้งนี้จึงเป็นการนำนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และภาคอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมพัฒนาแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้สหรัฐฯ ขยับไปเป็นผู้นำของตลาดโลกที่มีการเติบโตในด้านเทคโนโลยีแบตเตอร์รี่

นอกจากนั้น ศูนย์ฯ นี้ จะดูแลการออกแบบการจัดเก็บพลังงานแบบใหม่และพัฒนาการทำงาน และอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยให้เอาชนะความข้อจำกัดของการผลิตในปัจจุบันด้วยนวัตกรรมเพื่อลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายได้

ศูนย์ฯ แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์แห่งที่ 4 ที่สร้างโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ (Energy Department) ตั้งแต่ปี 2010 ซึ่ง ศูนย์อื่นๆ ได้แก่ 1) The Joint Center for Artificial Photosynthesis ที่พัฒนาเชื้อเพลิงทางตรงจากแสงอาทิตย์ 2) The Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors (CASL) ที่พัฒนาแบบจำลองการพัฒนาความสามารถขั้นสูงในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบา และ 3) The Greater Philadelphia Innovation Cluster (GPIC) for Energy-Efficient Buildings ที่มุ่งวิจัยแบบสหวิทยาการในการสร้างเทคโนโลยีพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบ: สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานสูง ซึ่งภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการออกกฎหมายควบคุม นโยบายการสนับสนุนและจูงใจผู้ประกอบการ และประชาชน การการส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพลังงานของประเทศ ซึ่งน่าจะทำให้สหรัฐฯ กลายเป็นผู้นำด้านพลังงานของโลกและมีบทบาทในการชี้นำทางเทคโนโลยีและแนวทางการใช้พลังงานของโลกได้ไม่ยาก

ที่มา: http://www.ens-newswire.com/ens/feb2012/2012-02-09-091.html  

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.