กรมการค้าต่างประเทศ ระบุมาเลเซียจำกัดการนำเข้าสินค้าอลูมิเนียม

24 February 2012

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ามาเลเซียได้ออกระเบียบจำกัดการนำเข้าสินค้าอลูมิเนียม The Customs (Prohibition of Imports) (Amendment) No. 3) Order 2011 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 วัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย รายละเอียดดังนี้

  1. ขอบเขตสินค้า : ครอบคลุมสินค้าอลูมิเนียมที่มีลักษณะเป็นแผ่น ความหนามากกว่า 0.2 มิลลิเมตร (พิกัดศุลกากร 76.06) ฟอยล์อลูมิเนียม ความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร (พิกัดศุลกากร 7607.11.000) และฟอยล์อลูมิเนียมอื่นๆ (พิกัดศุลกากร 7607.19.000)
  2. เงื่อนไขการนำเข้า: การนำเข้าจะต้องแนบหลักฐาน Certificate of Approval หรือหนังสืออนุญาตที่ออกโดย the Chief Executive Officer of the Construction Industry Development Board (CIDB) สำหรับภาคธุรกิจก่อสร้างหรือจากหน่วยงาน Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM) กรณีเป็นภาคธุรกิจอื่น
รองอธิบดีฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมไปมาเลเซียเฉลี่ย (2551-2553) มูลค่า 166 ล้านบาทต่อปี และในปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.) ส่งออกมูลค่า 152 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย : แม้การส่งออกจะมีมูลค่าไม่มากนักแต่ผู้ประกอบการไทยก็ต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานผู้นำเข้ามาเลเซียและปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบ มิฉะนั้นจะถูกห้ามนำเข้า

ที่มา :

-    กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
-    สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.