NEWS


1-20 | 21-40 | 41-50
 

การสัมมนา เรื่อง "Next Generation Next Challenge รู้จักข้อกำหนดใหม่ใน ISO 9001: 2015 & ISO14001: 2015"MASCI หนุนนโยบายรัฐ ช่วยพัฒนา SMEs ฟรีเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำกิจกรรม (Kick Off) โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)ขอเชิญท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 22301:2012 (ISO 22301:2012 Internal Auditor)โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม ปี 2558 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)ACFS มอบรางวัลหน่วยรับรองดีเด่นแก่ MASCIPTTGC สาขา 2 รับมอบใบรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs) มาตรฐาน ISO: 22301:2012ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้รับการรับรองระบบ มอก.22300-2551 พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ AECขอเชิญร่วมการสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการบริหารองค์กรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความสำเร็จผ่านการบริหารจัดการอนาคต” (New Business Management Approach to Create Success in Uncertain Future)ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ดีเด่นเชิญประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การมอบตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค


การฝึกอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานและผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเดือนธันวาคม 2556แบบสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ให้บริการข้อมูล (Call Center)เชิญเข้าร่วมสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2013 โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรมขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เนื่องในโอกาสรับมอบ GREENHOUSE GAS VERIFICATION STATEMENTการฝึกอบรม หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System Auditor/Lead Auditor Conversion Training Course (IRCA Reg.No.A12654) เดือนพฤศจิกายน 2556การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ ISO 9001, ISO 14001, มอก. และ OHSAS 18001 (IMS) เดือนพฤศจิกายน 2556ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา OIE Forum 2556 : Next Generation of Thai Industry ประจำปี 2556หลักสูตรอบรม Public Training เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้เติบโตอย่างยั่งยืนการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานและผู้ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 เดือนตุลาคม 2556จัดงานสัมมนาหัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนขององค์กร วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท


ลิ้งค์เกี่ยวข้อง: www.tisi.go.th
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.