NEWS


1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-92
 

การสัมมนา เรื่อง "Next Generation Next Challenge รู้จักข้อกำหนดใหม่ใน ISO 9001: 2015 & ISO14001: 2015" เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557การฝึกอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 50001:2011 เดือนกันยายน 2556บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน มอก. 14001-2548 (ISO 14001:2004) และ BS OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน”เชิญท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) "โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล" ประจำปีงบประมาณ 2556ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Stakeholder Engagement for Sustainability Excellence) "ROADMAP TO SUSTAINABILITY EXCELLENCE : THE SUSTAINABILITY SERIES" SERIES 2การฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001:2011) เดือนสิงหาคม 2556เชิญเข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการจัดการพลังงานตามกฎหมาย”เชิญยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ISO28000 & BCM (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


เชิญเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train the Trainer ด้านมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร "โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล" ประจำปีงบประมาณ 2556เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในมิติของ มาตรฐานคุณภาพ - ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน”การเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรมเชิญเข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”การฝึกอบรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานและผู้ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 เดือนกรกฎาคม 2556โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ AECการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ ISO 9001, ISO 14001, มอก. และ OHSAS 18001 (IMS) เดือนพฤษภาคม 2556เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Low Carbon Industryงานสัมมนา "โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ"การฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนพฤษภาคม 2556


ลิ้งค์เกี่ยวข้อง: www.tisi.go.th
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.