Objectives

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาองค์ความรู้วงจร PDCA ให้แก่เยาวชน และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อการประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อร่วมกันแก้ไขภาวะโลกร้อน (โดยมีเป้าหมายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
  3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน
  4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และระหว่างบ้านกับโรงเรียนและชุมชน ให้เกิดความผูกพันและแน่นแฟ้นมากขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ

More
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.