Business Approach

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
สถาบันฯ ซึ่งหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร มีการดำเนินธุรกิจที่ไม่มุ่งเน้นการทำกำไรจากภารกิจที่ดำเนินการ โดยต้องมีผลการดำเนินการที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันฯ ไม่ได้รับงบประมาณการดำเนินการจากภาครัฐ และที่สำคัญคือต้องช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่งทัดเทียมกับต่างประเทศและยั่งยืน อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศด้วย

ด้านสังคม (Social)
สถาบันฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการให้แก่สังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เช่น

  • การสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาผู้ตรวจเยี่ยมและผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งการเป็นผู้ตรวจเยี่ยม ผู้ตรวจประเมิน วิทยากรบรรยาย และการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับโครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Quality Anti-Drug Policy : QAD) ของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง QAD ทั่วประเทศ รวม 96 โรงเรียน
  • การสนับสนุนการดำเนินงาน สถานที่ บุคลากร และการทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ของสมาคมหน่วยรับรองในประเทศไทย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547-2553 รวมทั้งการเป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรมหน่วยรับรองของประเทศไทยในปี 2553 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเป็นผู้แทนของหน่วยรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านเทคนิค หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของหน่วยรับรอง โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานชมรม
  • การร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW)
  • การให้บริการองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร วารสาร MASCInsight การจัดสัมมนา และการบรรยายให้ความรู้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการรับนักศึกษาฝึกงาน
  • การร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การร่วมจัดสัมมนา “เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน” โดย อดัม คาเฮน เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม 2553
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
สถาบันฯ ได้จัดทำโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Envi Kids Program) เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 และต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินการของสถาบันฯ ปีละ 1,500,000 บาท รวม 3,000,000 บาท และจัดเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา ในปี 2553

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 14 ปี ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยการนำความรู้วงจรเดมมิ่งหรือวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุง ไปปฏิบัติ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และปริมาณขยะมูลฝอยในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งในปี 2552 มีโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมโครงการฯ 8 โรงเรียน และในปี 2553 มีโรงเรียนเข้าร่วม 12 โรงเรียน และขยายไปยังชุมชนใกล้เคียงอีก 10 ชุมชน

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.