Initiatives

กิจกรรมหลักในโครงการ

 1. การจัดทำ และปรับปรุงสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารโครงการ เช่น เอกสารเรื่องน่ารู้กับการช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน
 2. การจัดทำสื่อการสอน และคู่มือการปฏิบัติของครูที่ปรึกษา
 3. การประชาสัมพันธ์ การจัดหาและคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมโครงการ
 4. การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ โรงเรียน และชุมชน
 5. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้ฝึกสอน (Trainer) ครูที่ปรึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับวงจร PDCA และการใช้สมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และลดขยะมูลฝอย และการจัดนิทรรศการในโรงเรียน
 6. การมอบหมายให้นักเรียนนำแนวทาง “การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไข” โดยใช้ “สมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม” ไปดำเนินการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประประปา และการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
 7. การตรวจ “สมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม” และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนโดยผู้ตรวจประเมินของสถาบันฯ
 8. การพิจารณาตัดสินผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน ด้านการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและชมเชย
 9. การจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและชมเชย พร้อมการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้การประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และลดปริมาณขยะมูลฝอย
 10. การจัดทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน ครูที่ปรึกษา และผู้แทนชุมชน
 11. การประสานงาน การบริหารโครงการและการประเมินผลสำเร็จของโครงการ
การดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552
ในปีงบประมาณ 2552 สถาบันได้คัดเลือกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมโครงการ รวม 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม และโรงเรียนธัญรัตน์ ซึ่งมีนักเรียน 801 คน ครูที่ปรึกษา 31 คน และสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปฏิบัติตามสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม 3,515 คน

หลังจากการปฏิบัติตามสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา และลดปริมาณขยะมูลฝอยได้สูงกว่าเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการประหยัดไม่น้อยกว่า 10% และคิดเป็นมูลค่ารวมจากการประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และการลดขยะมูลฝอย 421,697 บาทต่อปี (ประกอบด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าได้ 20.42% คิดเป็นมูลค่ารายจ่ายที่ลดลง 301,557 บาทต่อปี การลดการใช้น้ำประปาได้ 10.54% คิดเป็นมูลค่ารายจ่ายที่ลดลง 112,834 บาทต่อปี และการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 24.6% คิดเป็นมูลค่ารายจ่ายที่ลดลง 7,304 บาทต่อปี ในขณะเดียวกันสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน 1,437.41 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

การดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2553
ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันได้คัดเลือกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเดิมที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งมีการขยายผลสู่ 10 ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ จำนวน 8 โรงเรียน สำหรับการดำเนินการภายในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,789 คน ครูที่ปรึกษา 45 คน และสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 4,662 คน

หลังจากการดำเนินงานสิ้นสุดโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยกันลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา และลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ดังนี้ การลดการใช้ไฟฟ้าได้ 435,912 หน่วยต่อปีหรือลดลง 19.2 % การลดการใช้น้ำประปาได้ 88,344 หน่วยต่อปีหรือลดลง 20.0 % การลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 105,420 ถุงต่อปีหรือลดลง 34.1 % และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 238,008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ผลสำเร็จของโครงการในภาพรวม
ความสำเร็จจากโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2552 และปีงบประมาณ 2553 ก่อให้เกิดบูรณาการการเรียนการสอนของโรงเรียนและทักษะของนักเรียนสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ ความมีวินัยและความซื่อสัตย์ และการประยุกต์ใช้วงจร PDCA ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา และชุมชน ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติของนักเรียนเป็นอย่างดี ทั้งด้านการวางแผนและการร่วมปฏิบัติกับนักเรียน ซึ่งได้นำไปสู่การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างประหยัดและคุ้มค่า และช่วยปลูกฝังความตระหนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนให้ขยายวงกว้างต่อไป

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.