Management System Certification Institute (Thailand)

11th floor Yakult Building, 1025 Phaholyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400

การดำเนินการเพื่อความป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence: SE)

Business Approach
  สถาบันฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Sustainability Excellence: SE) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลัก Triple Bottom Line ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
Initiatives
  กิจกรรมหลักในโครงการ
  1. การจัดทำ และปรับปรุงสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารโครงการ เช่น เอกสารเรื่องน่ารู้กับการช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน
  2. การจัดทำสื่อการสอน และคู่มือการปฏิบัติของครูที่ปรึกษา
  3. การประชาสัมพันธ์ การจัดหาและคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมโครงการ
Objectives
  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

System

Traning & Coaching


Ideation


Help Desk


Share this page


MASCI Member


ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.