มาตรฐานไอเอสโอ
  หลักสูตรที่จะช่วยในการพัฒนาองค์กร ด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้
การจัดการกลยุทธ์
  หลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์จนประสบผลสำเร็จได้ โดยบุคลากรของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นั้นได้รับการอบรมโดยตรงจาก Balanced Scorecard Collaborative(BSCol) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารงานโดย Drs Kaplan และ Norton
ความรับผิดชอบต่อสังคม
  หลักสูตรที่จะช่วยองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility)
In-House training
  การจัดอบรมภายในองค์กร
More
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.