สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้บริการรับรองและฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการ บริการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติต่างๆ บริการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบและรับรอง บริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การเป็นพี่เลี้ยง การประเมินในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น บริการข้อมูลองค์ความรู้และการเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ โดยสถาบันฯ ได้มีบริการ ดังนี้

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ และพร้อมให้บริการแบบมืออาชีพ


เพราะคุณภาพของการให้บริการได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
  • สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
  • ช่วยยกระดับการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการและบุคลากรของโรงงาน อุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ
  • มีความโปร่งใส เป็นกลาง สามารถตรวจสอบได้


เพราะเรามีเครือข่ายที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างต่อเนื่อง
  • เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
  • เป็นพันธมิตรกับสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมรายสาขา
  • มีการจัดทำความร่วมมือ กับหน่วยตรวจสอบรับรองทั้งใน และต่างประเทศ


More

ข้อมูลเพิ่มเติม  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.