สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้บริการรับรองและฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการ บริการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติต่างๆ บริการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบและรับรอง บริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การเป็นพี่เลี้ยง การประเมินในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น บริการข้อมูลองค์ความรู้และการเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ โดยสถาบันฯ ได้มีบริการ ดังนี้

More

ข้อมูลเพิ่มเติม  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.