มาตรฐานด้านการเกษตร (Agricultural Standards)

มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและสากล โดยปัจจุบันมาตรฐานพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ที่ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย

กรณีที่ท่านมีการรวมกลุ่มเกษตรกร หรือเป็นบริษัทฯ ที่มีลูกไร่ ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อและผู้บริโภคในการประกันคุณภาพการผลิต หรือแปรรูปอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มและเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

สถาบันฯ ได้เปิดให้บริการ

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.