ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

การดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนกความรับผิดชอบต่อสังคมให้บริการทั้งในด้านการฝึกอบรม และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ให้กับองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility)

“เตรียมพบกับหลักสูตร Sustainability Scorecard และ Management today for tomorrow’s world เร็วๆ นี้”

สำหรับการให้บริการการประกอบด้วย

  1. การฝึกอบรม (Training) โดยการอบรมจะเน้นเป็นแบบการอบรมควบคู่การปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
  2. การเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) การเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรของท่านในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเนื้อหาและวิธีการนั้นจะถูกปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่งหลักสูตรที่มีการอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) มีดังนี้

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.