การอบรม (Training)

โดยการอบรมของทางสถาบันจะเน้นเป็นแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับ Public Training

More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.