No Courses Day Price
(Baht)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Quality Management System Series
1 Next Generation Next Challenge รู้จักข้อกำหนดใหม่ใน ISO 9001: 2015 & ISO14001: 2015 1 1,000 18,25 23
21 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย (กรุงเทพ ฯ , ระยอง) 1 1,500 15,19 23,28 02,06 01,05
22 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน 1 1,500 11 21 09
23 ความรู้เบื้องต้น ISO31000 1 2,500 23 01 04
หมายเหตุ
 • * ราคาค่าฝึกอบรมดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้เรียบร้อยแล้ว
  (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 333 จึงได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

 • สำหรับหลักสูตรที่ 5 Internal Auditor ISO 9001:2008 (ภูมิภาค) รุ่นที่ 1 เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ระยอง รุ่นที่ 3 ขอนแก่น รุ่นที่ 4 สงขลา
  และหลักสูตรที่ 9 Internal Auditor ISO 14001:2008 (ภูมิภาค) รุ่นที่ 1 ขอนแก่น รุ่นที่ 2 สงขลา รุ่นที่ 3 เชียงใหม่ รุ่นที่ 4 ระยอง
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)
 • ** หลักสูตรที่ 2: ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งอาจได้รับความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบริหารงานคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนจาก IRCA หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      หรือจากประสบการณ์การทำงาน หรือ การอ่าน หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เทียบเท่า
 • *** หลักสูตรที่ 7: ผู้สมัครฝึกอบรมจะต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตร Auditor/Lead Auditor ที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA ในมาตรฐานอื่นๆ มาก่อน เช่น QMS, OHS, Food Safety, ISMS หรือ Social System
 • **** หลักสูตรที่ 10: ผู้สมัครฝึกอบรมจะต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตร Auditor/Lead Auditor หลักสูตร 5 วัน ที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA ในมาตรฐานอื่นๆ มาก่อน เช่น QMS, EMS, ISMS และมีความเข้าใจในหลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถาบันมีแนวทางการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา นอกสถานที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคาร์บอนต่ำดังนี้
 • สามารถเดินทางมาร่วมอบรม/สัมมนา ได้โดยสะดวกด้วยบริการขนส่งสาธารณะ โดยใช้บริการรถประจำทาง และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถไฟฟ้า BTS
 • หรือ car pool ทางเดียวกันมารถคันเดียวกัน (โดยสถาบันฯ จะขอความร่วมมือในการกรอกขอข้อมูลการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมหลังอบรมเสร็จสิ้น)
 • การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของห้องอบรม/สัมมนาที่ 25 องศา
 • การบริการนํ้าดื่มด้วยคูลเลอร์นํ้า หรือเติมนํ้าจากภาชนะแทนการใช้ขวดพลาสติก
 • การบริการจัดจุดแจกกระดาษบันทึกและดินสอ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ที่ต้องการใช้เท่านั้น
 • การจัดอาหารว่างตามแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • เอกสารชุดมาตรฐานภาษาอังกฤษ และแบบประเมินผล และกระดาษคำตอบจะแจกเป็นเอกสารครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4