Training

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ให้บริการฝึกอบรม (Training) และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ โดยใช้ประสบการณ์การตรวจประเมินและการมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการนำเสนอความรู้ด้านการมาตรฐานให้อุตสาหกรรมทั้งภาคผลิตและภาคบริการให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภาคธุรกิจ


MANAGEMENT SYSTEM COURSE
Quality Management System Series
  มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
Environmental Management System Series
  มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีข้อกำหนดเพื่อมุ่งเน้นการลดและควบคุมลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นแสดงความรับชอบด้านสิ่งแวดล้อม
Occupational Health and Safety Management System Series
  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นข้อกำหนดที่มุ่งเน้นการลดและควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และสูณเสีย แก่ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในนามองค์กร
Food Safety Management System Series
  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000 HACCP GMP เพื่อควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค
Energy Management System Series
  มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เป็นมาตรฐานสำหรับการอนุรักษ์ และบริหารจัดการ การใช้พลังงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Integrated Management System Series
  ระบบการจัดการแบบบูรณาการ เป็นมาตรฐานที่รวมระบบการจัดการหลายระบบให้เป็นระบบเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพของระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณเอกสาร
Supply Chain Security Management System Series
  มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นมาตรฐานในการกำหนด นำไปปฏิบัติ ดูแลรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงประเด็นทางด้านการรักษาความปลอดภัย
Business Continuity Management System Series
  มาตรฐานระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการระบบการจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การหยุดชะงัก พร้อมทั้งให้แน่ใจว่าองค์กรมีแผนงานและกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
Labor Management System Series
  มาตรฐานแรงงานไทยเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
Conformity Assessment Series
  เป็นหลักสูตรตามมาตรฐานระบบการจัดการสากลสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบตามมาตรฐานลูกค้า หน่วยจดทะเบียนบุคลากรและห้องทดสอบและตรวจสอบ เพื่อทำให้หน่วยงานเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ โดยแต่ละมาตรฐานจะมีโครงสร้างเป็น PDCA สำหรับองค์กรนำข้อกำหนดตามมาตรฐานเหล่านั้นไปจัดทำระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร ความน่าเชื่อถือ การจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดนโยบาย การวางแผน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร


MANAGING FOR SUSTAINABILITY COURSE
Future Management Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารอนาคต ครอบคลุมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก การหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสร้างเหตุการณ์ในอนาคต รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการสร้างภาพจำลองอนาคต เพื่อเป็นจุดกำเนิดของการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนานวัตกรรม การบริหารความเสี่ยงและความไม่แน่นอนขององค์กร
Strategy Management Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้ง การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ โดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard และหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำไปสู่การสร้างแผนที่กลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายและแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการกระจายกลยุทธ์ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทำรายงานผลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
Risk Management Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โดยนำข้อกำหนดแนวทางของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะครอบคลุมกระบวนการในการออกแบบโครงสร้างในการบริหารกลยุทธ์ ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาบริบททั้งภายในและภายนอก การชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงและการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงมาสู่ระดับทียอมรับได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีการนำเสนอเครื่องมือและเทคนิคเพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Social Responsibility Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมมีลักษณะสอดคล้องตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ซึ่งองค์กรที่จะมีคุณลักษณะเช่นนี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรที่มีระบบในการควบคุมภายในและธรรมาภิบาลเป็นอย่างดี มีการแสดงออกถึงการดูแลสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ มีการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม การดูแลประเด็นต่างๆ เพื่อปกป้องผู้บริโภคทั้งตัวสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ และการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยผู้ประกอบการต้องบูรณาการประเด็นต่างๆ เหล่านี้เข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยหลักสูตรต่างๆ นี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการให้สามารถนำมาตรฐาน ISO 26000 ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงการพัฒนาผู้ทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 26000 อีกด้วย
Report Management Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นขั้นเป็นตอน ตามแนวทางของ Global Report Initiatives หรือ GRI ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเนื้อหาสาระของ GRI จะครอบคลุมทั้งในส่วนของหลักการในการจัดทำรายงานให้มีคุณภาพ หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อและตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะต้องปรากฏในรายงาน กระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้องค์กรสามารถหาหัวข้อทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อการจัดทำรายงาน การเผยแพร่รายงานไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งปัจจุบัน GRI ได้ปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวอร์ชั่นที่ 4 แล้ว
Stakeholder Engagement Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางของมาตรฐาน AA 1000 SES โดยนำหลักการ PDCA มาใช้ในการสร้างกระบวนการและระบบการบริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ การชี้บ่งและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดวิธีการและแนวทางในการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาบุคลากรในการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม การจัดทำรายงานการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในเรื่องดังกล่าวจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้องค์กรได้มีกลไกลและวิธีการในรับรู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO 22000, ISO 22301 เป็นต้น
Sufficiency Economy Series
  หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอแนวทางและกระบวนการเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข โดยนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารแบบตะวันตก มาประยุกต์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งเป็นการบูรณาการให้เข้ากับกระบวนการบริหารขององค์กรธุรกิจแบบ PDCA ตั้งแต่ การนำองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารกลยุทธ์และความเสี่ยง การนำไปปฏิบัติทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการสนับสนุนขององค์กรผู้ประกอบการ การเฝ้าระวัง ตรวจวัดและการปรับปรุง
More

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • Copyright 2010 © Management System Certification Institute (Thailand). All rights reserved.