สอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

e-bidding-23-4-2021

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน

ยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น
ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้สนใจติดต่อขอรับขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถเก๋ง) จำนวน 1 คัน ได้ที่ :

คุณอรรถธกา ถ้ำกระแสร์ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 18
อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการ
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-617-1723-36  ในวันและเวลาทำการ

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม