มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GMP FDA/GMP อย.)

ขั้นตอนการขอการรับรองระบบการจัดการ Download ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน การรับรองระบบการบริหารจัดการกรณีการโอนการรับรองจากหน่วยรับรองอื่น Download แบบฟอร์มร้องขอให้เสนอราคา Download แบบฟอร์มคำขอการรับรองระบบ Download แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ Download

มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GMP FDA/GMP อย.)

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ผู้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งใบอนุญาตจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ 3

สรอ. รับหนังสือสำคัญการเป็นหน่วยตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ASEAN COSMETIC GMP จาก อย.

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นหน่วยตรวจสถานประกอบการเครื่องสำอาง ขอบข่าย การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรองสถานที่ผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน

สรอ. แสดงความยินดีกับ บริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด ในโอกาสได้รับการรับรองระบบ GMP

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) หรือ MASCI นายฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับรองระบบ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สิงห์ชัย อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice System: GMP) ตามมาตรฐาน Codex

สรอ. รับการตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 ขอบข่าย GMP/HACCP จาก ACFS

สรอ.โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา: อย และกรมวิชาการเกษตร: กวก. ในการตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบงาน ณ สำนักงาน (Surveillance Office Assessment) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SUSTAINABILITY สรอ.

สรอ. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ได้รับการรับรองระบบ GMP (FDA)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ที่ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP (FDA)

สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ GMP (FDA)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ผู้บริหาร และพนักงานสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดี
ในสถานประกอบการ GMP (FDA)