เรียนเชิญสัมมนาวิชาการ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems: BCMS ” (รับจำนวนจำกัด)

seminar_bcms_2020_1

ความต่อเนื่องของการดำเนินเนินธุรกิจ คือ ขีดความสามารถขององค์กรที่จะส่งมอบสินค้า/บริการในระดับที่ยอมรับได้ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน สามารถเผชิญกับความท้าทายในอนาคต ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการหยุดลงแบบฉับพลันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ผู้ประกอบการยิ่งต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดเมื่อประสบกับภาวะวิกฤติ  ISO 22301 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม  ช่วยให้องค์กรพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems – มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ”

ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 13.30 น. 

ณ ห้อง Meeting Room 3 ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

สนใจสมัครได้ที่ :

register_BCM_seminar2020

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Email: standard@masci.or.th  สมัคร Online shorturl.at/sDW38

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :

  1. กำหนดการสัมมนา IU 2-2563
  2. แผนที่โรงแรม
  3. แบบตอบรับ สัมมนา IU 2-2563