ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

chkup2564

ประกาศสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ที่ 21/2565  เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา เลขที่ 09/2565 การจัดซื้อ/จัดจ้างรายการจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม :