ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน

banner_CSR_261262

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเป็นหน่วยจัดอบมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน” จึงกำหนดการจัดอบรม ดังนี้

 1. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
  • รุ่นที่ 1: วันที่ 28 – 30 เมษายน 2563
  • รุ่นที่ 2: วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563
  • รุ่นที่ 3: วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563
 2. หลักสูตร บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
  • รุ่นที่ 1: วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
  • รุ่นที่ 2: วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2563
  • รุ่นที่ 3: วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563
  • รุ่นที่ 4: วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2563
 3. หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับอาวุโส
  • รุ่นที่ 1 : วันที่ 12-13 มีนาคม 2563
  • รุ่นที่ 2 : วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563
  • รุ่นที่ 3 : วันที่ 17-18 กันยายน 2563
  • รุ่นที่ 4 : วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ:

 • พิเศษ! สำหรับผู้สมัคร 10 ท่านแรกของแต่ละหลักสูตรฯ จะได้รับส่วนลด 10%
 • หน่วยอบรมอาจจะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครน้อยกว่าจำนวนรับสมัครในรุ่นนั้นๆ และขอปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจำนวนแล้ว
 • ในการอบรมแต่ละครั้ง จำนวน ไม่เกิน 30 คน/รุ่น 
 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป
 2. เอกสารประกอบการสมัครและการชำระเงิน