สรอ. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Revision 5–2020”

train070420

ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบันฯ) ดำเนินโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ และการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหว และองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญ นั้น

สถาบันฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ GHPs and HACCP System Revision 5–2020” ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา  08.30 – 13.30 น ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร

ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากลับมายังสถาบันฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2617 1708 หรืออีเมล์ standard@masci.or.th  หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/gqL01 ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

รายละเอียดการสัมมนา

  • กำหนดการสัมมนาฯ
  • แผนที่ โรงแรมฯ
  • แบบตอบรับการสัมมนาฯ

qrcode_7-4-20

ติดต่อ :

ฝ่ายหน่วยตรวจ แผนกการมาตรฐาน : คุณอัฐพล พิริยประกอบ

โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 214 โทรสาร 0-2617-1708  E-mail:  standard@masci.or.th

หมายเหตุ :

รับจำนวนจำกัด และขอปิดรับเมื่อมีผู้สนใจเป็นไปตามเป้าหมาย