สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด! อบรม GHPs/HACCP version 2022 ผ่าน Zoom ฟรี!

healthyfood-clean-eating-selection copy

เนื่องจากมาตรฐาน GHPs/HACCP ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานจากปี 2020 เป็นมาตรฐานปี 2022 ตามมาตรฐาน GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969 Adopted in 1969. Amended in 1999. Revised in 1997, 2003, 2020, 2022*. รวมถึงมาตรฐาน มกษ. 9024-2564 ได้มีการปรับปรุง (ฉบับที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GHPs/HACCP 2022 โดยมีการปรับปรุงแผนภูมิการตัดสินใจ การกำหนดจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม และภาคผนวก ก.

MASCI/สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการ GHPs/HACCP 2022  และขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวใน วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดย MASCI
จะแจ้ง Link Zoom ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทาง 📧 E-mail ที่ท่านลงทะเบียน

  • จำกัดผู้เข้าอบรมองค์กรละ 2 ท่าน (ขอพิจาณาลูกค้าสถาบันฯ เป็นลำดับแรก)
  • การอบรมครั้งนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

Link สำหรับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม :  https://forms.gle/Tg9bq8ascrpXhAYC7

ghps_haccp-version-2022

รับจำนวนจำกัด!  ปิดรับสมัครภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 💬 

  • คุณกรรณิกา วังภูสิทธิ์  📞 02-6171727 ต่อ 396 📧 kannika@masci.or.th
  • คุณศรัณยา บุญโอภาส 📞 02-6171727 ต่อ 312 📧 Sarunya@masci.or.th