โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) ปี 2563

green-industry-banner

เนื่องด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4-5 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการ) ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีระยะเวลาในการตรวจประเมิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ถึงระดับที่ 5

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2563 นี้ เป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4-5 ซึ่งมีสถานประกอบการส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับการตรวจประเมินไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบการที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจประเมินในปี 2563 นี้ โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามระดับที่ขอการรับรอง และส่งกลับทาง e-mail : panakarn@masci.or.th; pratch@masci.or.th; jittrapun@masci.or.th  ดังนี้

รายการเอกสารที่ต้องส่ง 10 รายการ :

 1. ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ)
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2563 (ไฟล์แนบ)
 3. สำเนาใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ระดับปัจจุบันที่ยังคงสถานะการรับรอง/ยังไม่หมดอายุ)
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) หรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) (ทั้งฉบับ)
 5. สำเนาหนังสือแจ้งยืนยันจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่องไม่พบข้อร้องเรียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 6. แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว (กรุณาเลือกใช้แบบประเมินฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง)
 7. Presentation นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบประเมินเบื้องต้นตามระดับที่ขอการรับรอง
 8. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงานย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2561-2562)
  1. แบบฟอร์มข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน.xlsx (ไฟล์แนบ)
  2. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการใช้ทรัพยากรของโรงงาน บมจ.ABC.xlsx (ไฟล์แนบ)
 9. รายการตรวจสอบกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ไฟล์แนบ)
 10. Presentation นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  (กรุณาเลือกใช้ ตามระดับที่ขอการรับรองและส่งหลังการตรวจประเมิน)
  1. ตัวอย่าง นำเสนอคณะอนุกรรมการ GI4 2020.pptx (ไฟล์แนบ)
  2. ตัวอย่าง นำเสนอคณะอนุกรรมการ GI5 2020.pptx (ไฟล์แนบ)

หมายเหตุ : รบกวนจัดส่งเอกสารครั้งละไม่เกิน 10 MB หรือทำลิงค์ให้ download

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :

 • โทร. 0 2617 1727
  ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์/ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์/ ต่อ 304 คุณจิตราพรรณ ช่วงประยูร
 • เว็บไซต์สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ http://masci.or.th/category/news/
 • เว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th/index.php/th/