งานประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่ ประจำปี 2564

health-and-group-life-insurance

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีความประสงค์จะสอบราคางานประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่ ประจำปี 2564

ติดต่อขอรับขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่ ประจำปี 2564 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อคุณอรรถธกา ถ้ำกระแสร์ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชั้น 18อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-617-1723-36 ในวันและเวลาทำการ

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

  1. เอกสารประกวดราคาซื้อจ้างด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่ 01/2564 การจัดซื้อจัดจ้างรายการประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่ สำหรับพนักงานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ประจำปี 2564
  2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงาน การจัดซื้อ/จัดจ้างประกันสุขภาพและประกันชีวิตหมู่ ประจำปี 2564
  3. ใบประกาศเอกสารประกวดราคา ประกาศสถาบันฯ ที่ 4/2564 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างประกันสุขภาพและประกันชีวตหมู่ ประจำปี 2564
  4. แบบใบเสนอราคา แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อจ้างด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่ 01/2564