Introduction to Future Management

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
 2. พนักงานบริหารความเสี่ยง
 3. พนักงานบริหารกลยุทธ์
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการอนาคตเข้ากับการปรับเปลี่ยนแนวทางในการ บริหารกลยุทธ์ขององค์กร
 2. ผู้รับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการคาดการณ์อนาคตและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อได้ประเด็นภายในและภายนอก (Internal and External Issues)
 3. ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในกระบวนการจัดทำภาพเหตุการณ์จำลองอนาคตและตัวอย่างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต ขององค์กรต่างๆ ในระดับสากล
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความสำคัญของการบริหารจัดการอนาคตเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 2. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) แนวโน้ม (Trend) ที่กระทบต่อองค์กร
 3. องค์ประกอบของการบริหารจัดการอนาคต
 4. กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Strategic Intelligence Scanning) และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 5. กระบวนการคาดการณ์อนาคต (Foresight Framework)
 6. การวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern/Cluster) แนวโน้ม (Trend) และแรงขับเคลื่อน (Driving Force)
 7. กระบวนการจัดทำภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต (Scenario Planning) และตัวอย่างการจัดทำภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต
ลงทะเบียน