Introduction to ISO/IEC 17021-1:2015

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
 2. ผู้ที่เป็น MR (Management Representative) คณะทำงานพัฒนาระบบงานในหน่วยรับรอง
 3. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ขอรับการรับรองระบบการจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ที่ประสงค์จะต่อยอดความรู้
  ในเรื่องการทำงานของหน่วยรับรอง
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง
 5. ผู้ตรวจประเมินภายในของหน่วยรับรอง
 6. ผู้ตรวจประเมินของหน่วยรับรองระบบงาน
 7. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
 3. เข้าใจข้อกำหนดบังคับ (Mandatory Document) และข้อกำหนดทั่วไป (Informative Document) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF)
 4. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 2. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรองระบบการจัดการ
 3. ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบการจัดการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021:2011
 4. กระบวนการรับรองระบบการจัดการของหน่วยรับรอง
 5. ข้อกำหนดบังคับ (Mandatory Document) และข้อกำหนดทั่วไป (Informative Document) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรอง
  ระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF)

วิธีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณกุลธิดา คุณปัทมรัตน์
โทร. 02-617-1727 ต่อ 807
E-mail: kullathida@masci.or.thpatamarat@masci.or.th

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน