Introduction to ISO/IEC 17029 : 2019 (validation and verification Body)

หลักสูตร                       2 วัน

จำนวนไม่เกิน                 30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม          ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

  1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบความใช้ได้หรือหน่วยทวนสอบที่ประสงค์ขอรับรองระบบงาน ISO/IEC 17029: 2019
  2. ผู้รับผิดชอบหลักหรือคณะทำงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบตามข้อกำหนด
  3. ผู้ที่สนใจในมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองด้านตรวจสอบความใช้หรือการทวนสอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เข้าใจกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบและรับรอง (conformity assessment)
  2. องค์กรหรือสถานประกอบการสามารถดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้หรือทวนสอบได้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
  3. ผู้เข้าอบรมที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 17029: 2019 และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนี้
  2. การตีความข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 17029: 2019
  3. ตัวอย่างและแนวทางการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17029: 2019
  4. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน