ISO 22301 Lead Auditor/Auditor

ผู้เข้าร่วมการอบรม
 1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
 2. พนักงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 3. พนักงานบริหารความเสี่ยง
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO /22301:2012
 2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO /22301:2012 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. ความท้าทายและแนวโน้มทางธุรกิจ
 2. อนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 3. โครงสร้างมาตรฐาน ISO 22301:2012
 4. การตีความข้อกำหนด ISO 22301:2012
 5. การพิจารณาหลักฐาน (Evidence)
 6. การวางแผนการตรวจประเมินแบบบุคคลที่ 3
 7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนดและกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจประเมิน (การดำเนินการตรวจประเมิน)
 8. การจัดทำตารางการตรวจประเมิน
 9. การดำเนินการตรวจประเมิน
 10. การรายงานผลการตรวจประเมิน
 11. การวิเคราะห์กรณีศึกษา
 12. การตรวจติดตามผลการแก้ไข
 13. การทดลองฝึกปฏิบัติ
 14. การสอบข้อเขียน
ลงทะเบียน