ISO 45001:2018 for Executives / Managers

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชนและผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีว
  อนามัยและความปลอดภัย
 2. ผู้บริหารหรือผู้แทนฝ่ายบริหารที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีว
  อนามัยและความปลอดภัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร
 2. เข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 45001
 3. ผู้บริหารขององค์กรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. โครงสร้าง คำศัพท์ และหลักการในมาตรฐาน ISO 45001
 2. สรุปข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001
 3. ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระบบ ISO 45001

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน