ISO/IEC 17024 Introduction and Internal Auditor

หลักสูตร                3 วัน (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน           30 ท่าน / หลักสูตร

In-house ค่าอบรม    ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยรับรองที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร รวมถึงการตรวจประเมินภายใน
 2. ผู้ที่เป็น MR (Management Representative) คณะทำงานพัฒนาระบบงานในหน่วยรับรองบุคลากร
 3. ผู้ตรวจประเมินภายในของหน่วยรับรองบุคลากร ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมินระบบงานภายในหน่วยรับรอง
 4. ที่ปรึกษาที่ให้บริการจัดทำ คงไว้และปรับปรุงระบบงานสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
 5. ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) ข้อกำหนดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านการตรวจสอบและรับรอง
 2. เข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
 3. ความเข้าใจหลักการตรวจประเมิน ประเภทของการตรวจประเมิน และกระบวนการตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ และได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ผ่านทางแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ
 4. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ประโยชน์ของการรับรองบุคลากร
 2. การรับรองบุคลากรในประเทศไทยและต่างประเทศนิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับรองบุคลากร
 3. ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment) ได้แก่ นิยามคำศัพท์สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างการตรวจสอบรับรองในประเทศ การยอมรับร่วมในระดับสากล มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012
 5. นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน
 6. กระบวนการตรวจประเมินภายใน เช่น การเตรียมการตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมิน การพิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน การจัดทำรายงาน การติดตามผลแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น
 7. แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการ และกรณีศึกษา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ติดต่อ                คุณรัชดา ลับไพรี คุณกุลธิดา ยอดมาลี

โทร.                  02 617 1727 ต่อ 805 / 807

โทรสาร.             02 617 1703

Email                qsd@masci.or.th

Web site            www.masci.or.th

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน