เรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการแห่งอนาคตด้วย ระบบการจัดการนวัตกรรม

PSX_20200124_101342

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้ดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้กระบวนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงความต้องการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและการผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้มีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของประเทศอันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การผลิตที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

ดังนั้น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จึงได้จัดโครงการ บูรณาการแห่งอนาคตด้วย ระบบการจัดการนวัตกรรม” เปิดรับสมัครตั้งแต่ : วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเป้าหมาย

จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารวมโครงการดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อที่ คุณนัคมน ภู่ทอง โทร. 02-6171727 # 308

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :

  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปี 63
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมปี 2563