สรอ. เชิญสัมมนาฟรี ภายในงาน Subcon Thailand 2020

seminar-subcon2020

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้ข้อมูลและเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสถาบันฯ แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 3 หัวข้อ ในวันที่ 23-24 กันยายน 2563  นอกจากการร่วมสัมมนาภายในงานแล้ว สรอ. ยังจัดให้มีการสัมมนา LIVE ผ่านช่องทาง Facebook : MASCIThailand 

เครื่องมือแพทย์

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 14971: 2019

การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 14971 เป็นมาตรฐานที่กำหนดกระบวนการสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งการชี้บ่งอันตราย การประเมินผลความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การประเมินผลการยอมรับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในภาพรวม รายงานการบริหารความเสี่ยง และข้อมูลสารสนเทศในการผลิตและหลังการผลิต ตลอดวัฏจักรชีวิตของเครื่องมือแพทย์

หัวข้อสัมมนา

 1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์
 2. คำศัพท์และนิยาม ISO 14971:2019
 3. สาระสำคัญของการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์และแนวทางการประยุกต์ใช้
 4. การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

พบกันวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค ห้อง MR 218 – 219 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

สมัครสัมมนาได้ที่ : https://bit.ly/3fWXtSg

เอกสารประกอบการสัมมนา : https://bit.ly/2FUS7uw

หมายเหตุ :

 1. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 กำหนดผู้เข้าสัมมนาจำนวน 40 ที่นั่ง
  (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ก่อนเป็นลำดับแรก)
 2. สถาบันฯ จะทำการสัมมนา LIVE “การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ – ISO 14971: 2019”
  ผ่านช่องทาง Facebook : MASCIThailand    ในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณศรัณยา บุญโอภาส โทร. 02-6171727 ต่อ 312

ISO-45001--2

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ISO 45001:2018 “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ISO 45001:2018 เป็นมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่จำกัดขนาด ประเภทและกิจกรรมขององค์กร เป็นมาตรฐานที่จะใช้แทนมาตรฐาน OHSAS 18001:2017 โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) ร่วมกับ OHSAS Project Group และ ISO ได้กำหนดระยะเวลาในการปรับจากมาตรฐาน OHSAS 18001:2017 สู่มาตรฐาน ISO 45001: 2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ เมื่อ 12 มีนาคม 2561 และวันสิ้นสุดการรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2017 คือวันที่ 11 มีนาคม 2564

หัวข้อสัมมนา

 1. สิ่งที่มีอยู่ใน ISO 45001 :2018
 2. การเตรียมความพร้อม ISO 45001 :2018
 3. รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนในแต่ละข้อกำหนด

เหมาะสำหรับ :    ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร

ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

พบกันวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค ห้อง MR 218 – 219 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

สมัครสัมมนาได้ที่ : https://bit.ly/32gfeY3

เอกสารประกอบการสัมมนา : https://bit.ly/3cpjDfS

หมายเหตุ :

 1. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 กำหนดผู้เข้าสัมมนาจำนวน 40 ที่นั่ง
  (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ก่อนเป็นลำดับแรก)
 2. สถาบันฯ จะทำการสัมมนา LIVE “การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ISO 45001:2018” ผ่านช่องทาง Facebook : MASCIThailand   ในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

 1. คุณจรัสศรี บุญจันทร์  โทร. 02-6171727    ต่อ 802    e-mail: jaratsri@masci.or.th
 2. คุณสุภาพร ถาริยะ       โทร. 02-6171727   ต่อ 803    e-mail: supaporn@masci.or.th

water

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ  การบริหารจัดการน้ำตามแนวทางสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Water Management for Sustainability)

การนำแนวทางสากลมาใช้เป็นครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายจากทรัพยากรน้ำ โดยส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำขององค์กรให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ครอบคลุมการลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยใช้แนวทางการประเมิน Water Footprint หรือนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซี่งเป็นกรอบแนวทางการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในเรื่องการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอีกด้วย

หัวข้อสัมมนา

 1. แนวโน้ม/ความสำคัญ/สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และความจำเป็นในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรอยเท้าน้ำและประโยชน์ที่ได้รับ
 3. หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เหมาะสำหรับ :  ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน/ วิศวกร/ ผู้ปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและผู้เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ภาคอุตสาหกรรม/การผลิต ภาคการค้า อุตสาหกรรมการเกษตรและภาคบริการ

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย ทีมวิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค ห้อง MR 218 – 219 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

สมัครสัมมนาได้ที่ :  https://bit.ly/2POKmYE

หมายเหตุ :

 1. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 กำหนดผู้เข้าสัมมนาจำนวน 40 ที่นั่ง
  (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ก่อนเป็นลำดับแรก)
 2. สถาบันฯ จะทำการสัมมนา LIVE การบริหารจัดการน้ำตามแนวทางสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ผ่านช่องทาง Facebook : MASCIThailand  ในวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณศรัณยา ภักดีวุฒิ   โทร. 02-6171727 ต่อ 812