สรอ. ให้บริการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจประเมินระบบการจัดการและที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล ด้วยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 • วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในการนำมาตรฐานระบบการจัดการ
ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

 • กลุ่มเป้าหมาย
  • บุคลากรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  • บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมหลัก
  • กำหนดเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย
  • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
  • จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
  • ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
  • ฝึกอบรมมาตรฐานสากลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
  • ติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังอบรม
 • ผลลัพธ์

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานสากล สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น กิจการมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

 • โครงการที่ดำเนินการในปี 2560
ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2560
2560 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

 •  โครงการที่เคยดำเนินการในอดีตทั้งหมด
ชื่อโครงการ ปีงบประมาณ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม
2558 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และ
การจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการสากล
2556 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และ
การจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล
2553-2555 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงการสร้างนักปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร
สู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
2555 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการมาตรฐานและการตรวจประเมินสำหรับ
บุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2554 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการเร่งรัดการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 2551 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการฝีกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร ISO22000
2551 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โครงการเติมเต็มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิต 2550 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย