สรอ. ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 8 ระดับ

Banner_NQF_AQRF

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้ดำเนินโครงการ “ทบทวนมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”  สาขาวิชาชีพ กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)/ ขนส่งชุมชน (อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร) (อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ) และธุรกิจจัดดอกไม้ ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework: NQF) 8 ระดับ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Asean Qualification Referencing Framework: AQRF)  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. มอบหมายให้ สรอ. ดำเนินโครงการฯ

สรอ. ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ  ประกอบด้วย สาขาวิชาชีพ กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา)/ ขนส่งชุมชน (อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร) (อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ) และธุรกิจจัดดอกไม้

 1. มาตรฐานฉบับร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นธุรกิจจัดดอกไม้
 2. มาตรฐานฉบับร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
 3. มาตรฐานฉบับร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
 4.  มาตรฐานฉบับร่างรับฟังความคิดเห็นสปา
  • มาตรฐานฉบับร่างรับฟังความคิดเห็น Spa Manager
  • มาตรฐานฉบับร่างรับฟังความคิดเห็น Spa Receptionist
  • มาตรฐานฉบับร่างรับฟังความคิดเห็น Spa Trainer
  • มาตรฐานฉบับร่างรับฟังความคิดเห็น Spa Attendant
  • มาตรฐานฉบับร่างรับฟังความคิดเห็น อาชีพสปาเทอราปิ้ส

แบบแสดงความคิดเห็นฯ : คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร :  คลิกที่นี่

โดยท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็นในแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

(15 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : std@masci.or.th โทร. 026171727 ต่อ 214