ประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

recruit_FID_2020

สำนักงานมูลนิธิ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ พร้อมเปิดรับสมัคร ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 63 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัครคัดเลือก
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และในตำแหน่งบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบ

รับสมัคร : 

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 – 14 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ www.fid.or.th หรือ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ติดต่อได้ที่ :

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-354-1587  (ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.)